ظاهرا دریافت اینگونه وام‌های بانکی به یک عرف یا حتی قانون در نظام بانکی ایران تبدیل شده است.