آمارد نیوزگزارش تصویری اختتامیه « نمایش مکبث » به کارگردانی سهیل شیخ متولی - آمارد نیوز